လွိုင်လုံ

လွိုင်လုံ
  • အချိုခြောက်၊ အလှော်ခြောက်နှင့် လက်ဖက်စို လုပ်ငန်း
  • စတ/၁၀၆ စာတိုးရပ်ကွက်၊မြစ်ငယ်၊အမရပူရမြို့နယ်၊ မန္တလေး။
  • ၀၉-၇၇၁၄၉၀၃၃၇၊ ၀၉-၄၄၁၀၁၉၀၇၇၊ ၀၉-၄၃၁၄၆၅၄၀