မွှေးစပါယ်

မွှေးစပါယ်
  • လက်ဖက်ခြောက်
  • အမှတ်၂၉၁ ၊ ၂၈လမ်း ၈၂ x ၈၃ ကြား၊ ချမ်းအေးသာဇံ၊ မန္တလေးမြို့။
  • ၀၉-၅၀၁၇၉၄၂ ၀၉-၉၆၈၀၈၈၈၈ ၀၉-၂၀၃၀၂၂၇