မောရှမ်း

မောရှမ်း
  • လက်ဖက်ခြောက်လုပ်ငန်း
  • အမှတ်-၃၄၀၊ ဗေဒါလမ်း၊မင်္ဂလာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊
  • ၀၉-၄၃၁၇၇၀၉