ကောင်းမြတ်_မှီ

ကောင်းမြတ်_မှီ
  • ဇယန်းလက်ဖက်နှင့် နှစ်ပြန်ကြော်
  • အမှတ် ၄၂၊ ၂၇လမ်း၊ ၈၆ လမ်း နှင့် ၈၇ လမ်းကြား၊ ဈေးချို၊ မန္တလေးမြို့။
  • ၀၂-၄၀၂၄၄၅၇၊ ၀၉-၂၀၂၂၉၉၄၊ ၀၉-၆၅၀၃၈၁၁