ကိုးကန့် လက်ဖက်

ကိုးကန့် လက်ဖက်
  • လက်ဖက်ခြောက်လုပ်ငန်း
  • အမှတ်-င ၂/၇၃၊ ၆၂ -၆၃၊ ၁၀၇A-၁၀၈၊ ၆၂ A၊ ချမ်းမြသာစည်၊ မန္တလေး။
  • ၀၉- ၃၃၇၆၁၁၁၁၊ ၀၉-၃၃၇၆၂၂၂၂